Podstawowe informacje dla wyborców


Termin wyborów: 9 czerwca 2024 r.
Głosujemy w godzinach 7:00-21:00

KONTAKT DLA WYBORCÓW W SPRAWACH:

 • Spisu i rejestru wyborców

 • Zaświadczeń o prawie do głosowania

 • Głosowania przez pełnomocnika

 • Głosowania korespondencyjnego

  tel. 32 4592840 - Pion Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ul. Wyzwolenia 71, II piętro, pokój 304


Głosowanie na podstawie zaświadczenia

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy Marklowice w Pionie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich - pok. 304, II piętro od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty w spisie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania), nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r. złoży w Urzędzie Gminy Marklowice w Pionie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - pok. 304, II piętro wniosek o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,

 • obywatelstwo,

 • numer  PESEL Wnioskodawcy,

 • adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony:

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.


 

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie może wyborca:

 •  niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności),

 • podlegający w dniu głosowania  obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 • który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:

 • ustnie,

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem

 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,

 • telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie   do 27 maja 2024 r.

Numery telefonu: 33 813 63 74 lub 33 812 60 39

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 2. mąż zaufania;

 3. osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 1. tylko od jednej osoby lub

 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed prezydentem miasta lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez prezydenta miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do prezydenta miasta, w której  wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o udzielnie pełnomocnictwa do głosowania składa się:

 

Do wniosku dołącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (druk zamieszczony w dolnej części ekranu).

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Marklowice najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
289KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
292KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Gamza
email: sekretarz@marklowice.pl tel.:324592821
, w dniu:  21‑05‑2024 08:21:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Gamza
email: sekretarz@marklowice.pl tel.:324592821
, w dniu:  21‑05‑2024 08:21:16
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2024 08:46:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie